આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
આ ખડ માંકડીને ઓળખો
આ કિટક ગોચર જમીન ઉપર ઉગી નીકળેલ ઘાસ ઉપર, ખેતરના શેઢા-પાળા ઉપર અને કેટલીક વાર પાક ઉપર પણ જોવા મળે છે. આવા કીટક ખેતી પાકોને ભાગ્યે જ નુકસાન કરે છે.
આ ઉપયોગી માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડુમિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
7
0
સંબંધિત લેખ