આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
ઇયરવીગ, એક કીટકને ઓળખો
મોટેભાગે બાગ-બગીચા અને ધરુવાડિયામાં જોવા મળે છે. ઇયરવીગની કેટલીક જાતો છોડના પાન ઉપર કાણાં પાડી નુક્સાન કરતી હોય છે જ્યારે બીજી કેટલીક ઇયરવીગની જાતો પોચા શરીરવાળી જીવાતોનું ભક્ષણ કરી ફાયદાકારક બને છે.
આ ઉપયોગી માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડુતમિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
12
0
સંબંધિત લેખ