ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
Tip of the dayAgroStar Agri-Doctor
Know efficient measures to manage Thrips in Chili crops
Spray Spinetoram 11.7 SC @10 ml or Fipronil 5 SC @20 ml or Cyantraniliprole 10 OD @ 3 ml or Thiamethoxam 12.6% + Lambda cyhelothrin 9.5% ZC @3 ml per 10 litres of water at an interval of 10 to 15 days.
If you find this information useful, click on the yellow thumbs up sign under the photo and also share this with your farmer friends using the options given below.
14
0
સંબંધિત લેખ