આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
આ પરજીવી કીટક “એપેન્ટીલસ”ને ઓળખો
આ લીલી ઇયળનું પરજીવી કીટક છે, વસ્તિ વધારે હોય તો ટામેટાંના પાકમાં દવા છાંટવાનું ટાળો.
92
0
સંબંધિત લેખ