ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
Aaj ka PhotoAgroStar Agronomy Centre of Excellence
Jassids infestation in cotton
Farmer name: Ramesh Gambhava State: Gujarat Tip: Spray Flonicamid 50% WP @ 8 grams per 15 liters of water.
Like and Share this important information with all your farmer friends.
24
16
સંબંધિત લેખ