આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
આપના હજારીગોટામાં આવી ઇયળો દેખાય છે?
જો હોય તો આવી મોટી ઇયળો ભેગી કરી નાશ કરી એન.પી.વી. (વિષાણૂયુક્ત દવા)નો છંટકાવ કરો.
નીચેના વિકલ્પો ફેસબુક, વોટ્સ એપ અથવા મેસેજનો ઉપયોગ કરીને અન્ય ખેડૂતો સાથે હમણાં જ શેર કરો.
128
2
સંબંધિત લેખ