ગુરુ જ્ઞાનએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
કઠોળમાં શિંગ કોરી ખાનાર ઇયળનું સંકલિત કીટવ્યવસ્થાપન
સંકલિત વ્યવસ્થાપન:  પ્રારંભિક તબક્કે લીંમડાના બીજના ગરનો અર્ક 500 ગ્રામ (5%) , પ્રતિ 10 લિટર પાણીમાં અથવા લીંમડાનું તેલ @ 50 મિલિ અથવા લીંમડાનું તૈયાર દ્રાવણ @ 10 મિલિ (1% ઇસી) થી 40 મિલિ (0.15% ઇસી)ના મિશ્રણનો છંટકાવ કરવો.  જરૂરીયાત પ્રમાણે પાણીમાં ટ્રાઇઝોફોસ 40% + સાયપ્રમેથ્રીન 4% ઇસી @ 10 મિલિ પ્રતિ 10 લિટર અથવા લ્યુફેન્યુરોન 5.4% ઇસી @ 10 મિલિ અથવા થિઓડીકાર્બ 75 ડબ્લ્યુપી @ 10 ગ્રામ અથવા ક્લોરેન્ટ્રાનિલિપ્રોલ 18.5 એસસી @ 3 મિલિ ના મિશ્રણનો છંટકાવ કરવો.  ચોળા અને અળદમાં, પ્રતિ 10 લિટર પાણીમાં એમેમેક્ટિન બેન્ઝોએટ 5 ડબ્લ્યુજી @ 5 ગ્રામ અથવા ફ્લુબેન્ડામાઇડ 39.35% એમ/એમ એસસી @ 2 મિલિ અથવા ક્લોરેન્ટ્રાનિલિપ્રોલ 18.5 એસસી @ 3 મિલિ ના મિશ્રણનો છંટકાવ કરવો.  ચોળામાં,પ્રથમવાર પ્રતિ 10 લિટર પાણીમાં ઇન્ડોક્સાકાર્બ 14.5 એસસી @ 3.5 મિલિ અથવા એમેમેક્ટિન બેન્ઝોએટ 5 ડબ્લ્યુજી @ 3 ગ્રામના મિશ્રણનો 50% છોડ પર ફૂલો બેસે ત્યારે છંટકાવ કરવો અને તેના 7 દિવસબાદ બીજીવાર છંટકાવ કરવો.  મગમાં, ક્લોરેન્ટ્રાનિલિપ્રોલ 18.5 એસસી @ 3 મિલિ પ્રતિ 10 લિટર પાણીમાં અથવા ફ્લુબેન્ડામાઇડ 39.35% એમ/એમ એસસી @ 2 મિલિના મિશ્રણનો 50% છોડ પર ફૂલ બેસે ત્યારબાદ છંટકાવ કરવો.  દરેક છંટકાવબાદ કીટનાશકો બદલો.  આ જીવાંતને કુદરતી રીતે પેરાસિટોઇડના લાર્વા દ્વારા નિયંત્રિત કરી શકાય છે, બેસસ રિલેટિવસ તેને પાકના નિવસન તંત્રમાં ટકાવી રાખે છે.
સંકલિત વ્યવસ્થાપન:  પ્રારંભિક તબક્કે લીંમડાના બીજના ગરનો અર્ક 500 ગ્રામ (5%) , પ્રતિ 10 લિટર પાણીમાં અથવા લીંમડાનું તેલ @ 50 મિલિ અથવા લીંમડાનું તૈયાર દ્રાવણ @ 10 મિલિ (1% ઇસી) થી 40 મિલિ (0.15% ઇસી)ના મિશ્રણનો છંટકાવ કરવો.  જરૂરીયાત પ્રમાણે પાણીમાં ટ્રાઇઝોફોસ 40% + સાયપ્રમેથ્રીન 4% ઇસી @ 10 મિલિ પ્રતિ 10 લિટર અથવા લ્યુફેન્યુરોન 5.4% ઇસી @ 10 મિલિ અથવા થિઓડીકાર્બ 75 ડબ્લ્યુપી @ 10 ગ્રામ અથવા ક્લોરેન્ટ્રાનિલિપ્રોલ 18.5 એસસી @ 3 મિલિ ના મિશ્રણનો છંટકાવ કરવો.  ચોળા અને અળદમાં, પ્રતિ 10 લિટર પાણીમાં એમેમેક્ટિન બેન્ઝોએટ 5 ડબ્લ્યુજી @ 5 ગ્રામ અથવા ફ્લુબેન્ડામાઇડ 39.35% એમ/એમ એસસી @ 2 મિલિ અથવા ક્લોરેન્ટ્રાનિલિપ્રોલ 18.5 એસસી @ 3 મિલિ ના મિશ્રણનો છંટકાવ કરવો.  ચોળામાં,પ્રથમવાર પ્રતિ 10 લિટર પાણીમાં ઇન્ડોક્સાકાર્બ 14.5 એસસી @ 3.5 મિલિ અથવા એમેમેક્ટિન બેન્ઝોએટ 5 ડબ્લ્યુજી @ 3 ગ્રામના મિશ્રણનો 50% છોડ પર ફૂલો બેસે ત્યારે છંટકાવ કરવો અને તેના 7 દિવસબાદ બીજીવાર છંટકાવ કરવો.  મગમાં, ક્લોરેન્ટ્રાનિલિપ્રોલ 18.5 એસસી @ 3 મિલિ પ્રતિ 10 લિટર પાણીમાં અથવા ફ્લુબેન્ડામાઇડ 39.35% એમ/એમ એસસી @ 2 મિલિના મિશ્રણનો 50% છોડ પર ફૂલ બેસે ત્યારબાદ છંટકાવ કરવો.  દરેક છંટકાવબાદ કીટનાશકો બદલો.  આ જીવાંતને કુદરતી રીતે પેરાસિટોઇડના લાર્વા દ્વારા નિયંત્રિત કરી શકાય છે, બેસસ રિલેટિવસ તેને પાકના નિવસન તંત્રમાં ટકાવી રાખે છે. ડૉ. ટી. એમ. ભરપોડા ભૂતપૂર્વ કીટ વિજ્ઞાન પ્રોફેસર બી.એ. કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ - 388 110 (ગુજરાત ભારત) જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
185
0
સંબંધિત લેખ