આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ડુંગળીના પાકમાં પોષક વ્યવસ્થાપન
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. સાદિક રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર ટીપ: 0:52:34 100 ગ્રામ દીઠ પમ્પ
1141
0
સંબંધિત લેખ