આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
રાયડાની ખેતીનું સંકલિત સંચાલન
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. પ્રદીપ બેનિવાલ રાજ્ય - હરિયાણા સલાહ - પમ્પ દીઠ 20 ગ્રામ સુક્ષ્મ પોષક તત્વોનો છંટકાવ કરવો
447
78
સંબંધિત લેખ