આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ટમેટાંના તંદુરસ્ત ખેતર માટેનું સંકલિત વ્યવસ્થાપન.
ખેડૂતનું નામ : શ્રી. હિરાજી પટ્વેકર_x000D_ રાજ્ય : મહારાષ્ટ્ર_x000D_ સલાહ : એકર દીઠ ટપક પદ્ધતિ દ્વારા 3 કિ.ગ્રા. 13:0:45 આપો.
817
1
સંબંધિત લેખ