આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ડુંગળીના તંદુરસ્ત ખેતરનું સંકલિત વ્યવસ્થાપન
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. સાવકાર નિહિત રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર ટીપ - પ્રતિ પમ્પ 0:52:34 @ 100 ગ્રામ છંટકાવ કરવો જોઈએ.
819
1
સંબંધિત લેખ