આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
અંગ્રેજી ‘T’ આકારના બેલીખેડા ચણા જેવા પાકમાં લગાવો
અંગ્રેજી ‘T’ આકારના બેલીખેડા ચણા જેવા પાકમાં લગાવો: આવા વીઘે ૮-૧૦ લગાવવાથી પરભક્ષી પક્ષીઓ ખેતરમાં બેસવા માટે આવશે અને છોડ ઉપરની ઇયળોનું ભક્ષણ પણ કરશે.
555
0
સંબંધિત લેખ