આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
લીંબુ પર ફૂગ અને કીટકોથી થતી અસર
ખેડૂતનું નામ- શ્રી રાજુરામ ગોધ્રા રાજ્ય- રાજસ્થાન ઉપાય - ડાયમેથૉટ 30% @ 2 મિલિ પ્રતિ લિટર અને પ્રતિ લિટરમાં 2 ગ્રામ કૉપર ઑક્સિક્લૉરાઇડના મિશ્રણનો છંટકાવ કરો
541
1
સંબંધિત લેખ