આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ભીંડામાં ચુસીયા જીવાતનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી ગોવિંદ શિંદે રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - ક્લોરોપાયરીફોસ 50% + સાયપરમેથ્રીન 5% ઇસી @ 15 મિલી પ્રતિ પંપનો છટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
388
0
સંબંધિત લેખ