આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ડુંગળીના પાકમાં ફૂગ અને ચુસીયા જીવાતનું સંક્રમણ
ખેડૂત નું નામ: શ્રી ધર્મેન્દ્ર કુશવાહા રાજ્ય: મધ્યપ્રદેશ સલાહ: લેમ્બડાસાયલોથ્રિન 5% ઇસી @ 10-12 મિલી અને કાર્બેન્ડાઝિમ 12% + મેંન્કોઝેબ 63% ડબલ્યુપી @ 35 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
98
8
સંબંધિત લેખ