આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ખેડૂત દ્વારા પોષણ વ્યવસ્થાપનના કારણે ડુંગળીના ઉત્પાદનમાં થતો વધારો.
ખેડૂૂતનું નામ : શ્રી ઇન્દ્રજિત ઑટડે_x000D_ રાજ્ય : મહારાષ્ટ્ર_x000D_ સલાહ : 0:52:34 @ 100 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરો.
1071
1
સંબંધિત લેખ