આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ખેડૂતોની યોગ્ય યોજનાના કારણે ઘઉંના પાકની સ્વસ્થ વૃદ્ધિ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. વશરામભાઈ _x000D_ રાજ્ય - ગુજરાત_x000D_ સલાહ - 19:19:19 પંપમાં @100 ગ્રામ આપવું જોઈએ.
885
0
સંબંધિત લેખ