આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ખેડૂતના પોષણ વ્યવસ્થાપનના કારણે મહત્તમ અને ક્વોલીટી ઉપજ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી નાજમ અંસારી રાજ્ય - બિહાર સૂચન - 50 કિ.ગ્રા. યુરીઆ, 50 કિ.ગ્રા. 18:46, 50 કિ.ગ્રા. પોટાશ, 50 કિ.ગ્રા. લીમડાનો અર્કને એકબીજામાં મિશ્ર કરી શેરડીના પાક પર લાગુ પાડો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
178
0
સંબંધિત લેખ