આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સ્વસ્થ અને આકર્ષક દાડમનો પાક
ખેડૂતનું નામ: શ્રી નૈતિક પટેલ રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ: 00: 52: 34 @ 3 કિલો પ્રતિ એકર મુજબ ટપક દ્વારા આપવું.
271
3
સંબંધિત લેખ