આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સ્વસ્થ અને આકર્ષક જીરું પાક
ખેડૂત નામ: શ્રી જગમાલ રાજ્ય: રાજસ્થાન સલાહ: 00:52:34 @ 75 ગ્રામ પ્રતિ પંપ મુજબ છંટકાવ કરવો.
261
15
સંબંધિત લેખ