આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ચુસીયા જીવાત ના કારણે રીંગણ ની વૃદ્ધિ પર અસર
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. મલ્લેશેમ_x000D_ રાજ્ય - તેલંગણા_x000D_ ટીપ્સ - પ્રતિ પમ્પ ફ્લોનિકામાઇડ 50% WG @ 8 ગ્રામ નો છંટકાવ કરવો જોઈએ.
354
0
સંબંધિત લેખ