આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ચુસીયા જીવાતના ઉપદ્રવથી મરચાંના વિકાસ અને ઉત્પાદન પર થતી અસર.
ખેડૂતનું નામ- શ્રી આર. ચેલ્વનાયક રાજ્ય- કર્ણાટક સૂચન- ફ્લોનિકમાઈડ 50% WG @ 8 ગ્રામ પ્રતિ પંપનો છંટકાવ કરો.
587
1
સંબંધિત લેખ