આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
પોષણ વ્યવસ્થાપનથી આમળાની સારી ગુણવત્તા મળે છે.
ખેડૂૂતનું નામ- શ્રી. જોબ્બી થોમસ રાજ્ય- કેરળ સૂચન- 20 ગ્રામ સૂક્ષ્મ પોષક તત્વો પ્રતિ પંપનો છંટકાવ કરો.
340
0