આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મરચીમાં મહત્તમ ફૂલો માટે ભલામણ કરેલ ખાતર આપો
ખેડૂતનું નામ - શ્રી સંદીપ પાઢરે રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - એકર દીઠ 12:61:00 @ 3 કિલો ટપક દ્વારા આપવું જોઇએ.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
923
1
સંબંધિત લેખ