આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
કેળાના પાકમાં યોગ્ય વિકાસ માટે ખાતર અને ફૂગનાશકોનો ઉપયોગ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી સુરેશ બાબુ રાજ્ય: આંધ્રપ્રદેશ સલાહ : ઝીનેબ 68% + હેક્સાકોનાઝોલ 4% ડબલ્યુપી @ 30 ગ્રામ + કસુગામાયસિન 3% 25 મિલી મુજબ છંટકાવ કરવો અને એકર દીઠ 19:19:19 @ 5 કિલો ડ્રિપ દ્વારા આપો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
399
10
સંબંધિત લેખ