આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
રીંગણ ના સ્વસ્થ વિકાસ માટે ભલામણ કરેલ ખાતર આપો
ખેડૂતનું નામ: શ્રી દિનેશ ગામીત રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ : એકર દીઠ 19:19:19 @ 3 કિલો ટપક દ્વારા આપવું જોઈએ, અને 20 ગ્રામ સૂક્ષ્મ પોષણ તત્વો નો પણ છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
543
2
સંબંધિત લેખ