આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ફૂગજન્ય રોગ ના કારણે મગફળીના ઉત્પાદન માં ઘટાડો
ખેડૂતનું નામ- શ્રી કૂષ્ણામૂર્તિ રાજ્ય- આન્ધ્રપ્રદેશ નિરાકરણ- 12% કાર્બોન્ડેન્ઝિમ+63% મેન્કોઝેબ@ પંપ દીઠ 40 ગ્રામ સ્પ્રે કરો
386
1
સંબંધિત લેખ