આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
આદુના પાકમાં ફૂગનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી બહાદુરસિંહ રાજપૂત રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ: કાર્બેન્ડાઝિમ 12% + મેન્કોઝેબ 63% @ 40 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
300
6
સંબંધિત લેખ