ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
Aaj ka PhotoAgroStar Agronomy Centre of Excellence
Formation of irregular fruits in ridge gourd
Farmer name: Yogesh Kale State: Maharastra Tip: Install pheramone traps(methyl eugenol) @ 5 - 6 per acre.
Like and Share this important information with all your farmer friends.
13
0
સંબંધિત લેખ