આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મગફળી પાકના યોગ્ય વિકાસ માટે
ખેડૂતનું નામ - શ્રી સંકેત માલથને રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - 20:20:20 @ 75 ગ્રામ + ચીલેટેડ સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વ @ 15 ગ્રામ પ્રતિ 15 લિટર પાણીમાં ભેળવીને છંટકાવ કરવો.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
263
3
સંબંધિત લેખ