આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
તુરીયા પાકની યોગ્ય વૃદ્ધિ અને ફૂલ માટે
ખેડૂતનું નામ - શ્રી જી ડી સોનાવલે રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - 0:52:34 @ 75 ગ્રામ અને 15 ગ્રામ સુક્ષ્મ પોષકતત્ત્વ નો પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
34
6
સંબંધિત લેખ