આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મરચાના યોગ્ય વિકાસ માટે
ખેડૂતનું નામ - શ્રી ભાવેશ પરમાર રાજ્ય - ગુજરાત સલાહ - 00: 52: 34 @ 3 કિલો પ્રતિ એકર ટપક માધ્યમથી આપવું
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
484
3