આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સારી ગુણવત્તાના દાડમ માટે સુનિશ્ચિત પોષણ વ્યવસ્થાપન
ખેડૂતનું નામ - શ્રી શ્રીનિવાસ રાજ્ય - આંધ્રપ્રદેશ ઉપાય - 5 કિ.ગ્રા. 13:40:13 પ્રતિ એકર ટપક પધ્ધતિથી જ આપવું; અને સૂક્ષ્મ પોષક તત્વોનો પણ 20 ગ્રામ પ્રતિ પંપથી છંટકાવ કરવો.
815
1
સંબંધિત લેખ