આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
શિયાળુ મકાઇમાં પૂંછડે ચાર ટપકાંવાળી ઇયળનું નિયંત્રણ
વાવતા પહેલા સાયન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૯.૮% + થાયામેથોક્ષામ ૧૯.૮% એફએસ દવા ૬ મિલિ પ્રતિ એક કિલો બિયારણ પ્રમાણે માવજત આપી વાવણી કરવી. ઉગાવા પછી જો ઉપદ્રવ જોવા મળે તો સ્પીનેટોરામ ૧૧.૭% એસસી દવા ૧૦ મિલિ અથવા ક્લોરાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫% એસસી દવા ૩ મિલિ અથવા થાયામેથોક્ષામ ૧૨.૬% + લેમડા સાયહેલોથ્રીન ૯.૫% ઝેડસી દવા ૩ મિલિ પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણી પ્રમાણે છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
10
0
સંબંધિત લેખ