આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
મરચીમાં થ્રીપ્સના અસરકારક નિયંત્રણ માટે
સ્પીનેટોરામ ૧૧.૭ એસસી ૧૦ મિ.લિ. અથવા ફીપ્રોનીલ ૫ એસસી ૨૦ મિ.લિ. અથવા સાયન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૦ ઓડી ૩ મિ.લિ. અથવા થાયામેથોક્ષામ ૧૨.૬% + લેમડા સાયહેલોથ્રીન ૯.૫% ઝેડસી ૩ મિ.લિ. પ્રતિ ૧૦ લિટરમાં પાણી ભેળવી ૧૦ થી ૧૫ દિવસનાં સમયગાળે વારાફરતી કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
59
0
સંબંધિત લેખ