AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
27 Jan 19, 12:00 AM
આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
દાડમની થ્રીપ્સનું અસરકારક નિયંત્રણ
પ્રથમ છંટકાવ સાયાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૦.૨૬ ઓડી ૫ મિ.લિ. અને બીજો છંટકાવ ૧૦-૧૫ દિવસ પછી લીંબોળીનું તેલ ૩૦ મિ.લિ. પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણી પ્રમાણે કરવો.
256
58