આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સરગવાની ઝડપી વૃદ્ધિ અને નવી શાખા માટે છટણી કરવી
ખેડૂતનું નામ: શ્રી સંચય રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ : એકર દીઠ 19:19:19 @ 3 કિલો ટપક દ્વારા આપવું જોઇએ.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
704
4
સંબંધિત લેખ