હા કે નાAgroStar Poll
શું તમે ખેતરની જમીનની તપાસ અનુસાર ખાતરોનો યોગ્ય ઉપયોગ કરો છો?
જો હા, તો ઉપર આપેલા પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લીક કરો.
405
0
સંબંધિત લેખ