હા કે નાAgroStar Poll
શું તમે દરેક મોસમમાં વાવણીના સમયે પ્રમાણિત કરેલા બીજનો ઉપયોગ કરો છો?
જો હા, તો ઉપર આપેલા પીળા અંગુઠાની નિશાની પર ટેપ કરો
781
0
સંબંધિત લેખ