હા કે નાAgroStar Poll
શું તમે ભવિષ્યના ખેતી પાક માટે વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ કરો છો?
જો હા, તો ઉપર આપેલા પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લીક કરો.
362
0
સંબંધિત લેખ