હા કે નાAgroStar Poll
ખેતરમાં વાવણી કરતા પહેલાં તમે બીજ સારવાર પદ્ધતિને અનુસરો છો?
જો હા, તો ઉપર આપેલા પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લીક કરો.
712
0
સંબંધિત લેખ