હા કે નાAgroStar Poll
• શું તમે પશુ ખરીદતી વખતે પશુના આર્થિક લક્ષણો જોઈને ખરીદી કરો છો?
જો હા, તો ઉપર આપેલા પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લીક કરો.
451
0
સંબંધિત લેખ