રમૂજીટાઈમપાસ
શું તમે જાણો છો?
1.બાજરામાં પ્રોટીનની માત્રા 11-12% હોય છે. 2.બાજરાનું ઉદ્દગમ સ્થાન આફ્રીકામાં છે. 3.ભારતમાં સિંચાઈનો મુખ્ય સ્ત્રોત કૂવાઓ છે. 4.ભારતની અગ્રણી ટપક સિંચાઈ મહારાષ્ટ્રમાં છે.
1146
0
સંબંધિત લેખ