રમૂજીટાઈમપાસ
શું તમે જાણો છો?
1 નવજાત વાછરાડાનાં શરીરમાં 75% પાણી હોય છે _x000D_ ૨ જોહાદ એ રાજસ્થાનમાં સૌથી લોકપ્રિય અને વધુ વપરાતી પાણી સંગ્રહ પધ્ધતિ છે. _x000D_ 3 દેશમાં સૌથી વધુ પાઇનેપલનું ઉત્પાદન આસામમાં થાય છે. _x000D_ 4 બધી જાતોમાં, ચોખાની લુનશ્રી જાત વધારે આપે છે.
230
0
સંબંધિત લેખ