રમૂજીટાઈમપાસ
શું તમે જાણો છો?
1. ભારતમાં સૌથી વધુ તરબૂચ અને ટેટીનું ઉત્પાદન ઉત્તર પ્રદેશમાં થાય છે. _x000D_ 2. વિશ્વમાં મકાઈ નો પાક 'અનાજની રાણી' તરીકે ઓળખાય છે. _x000D_ 3. ટ્રેક્ટરની શોધ સૌપ્રથમવાર 1800 માં કરવામાં આવી હતી પણ તેનો કૃષિક્ષેત્રે ઉપયોગ છેક 1920 માં કરવામાં આવ્યો._x000D_ 4. ભારતમાં બદામનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન હિમાચલ પ્રદેશમાં થાય છે.
721
0
સંબંધિત લેખ