આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ફૂગની અસરથી મગફળીના ઉત્પાદનમાં થતો ઘટાડો.
ખેડૂૂતનું નામ- શ્રી. સુરેશ રાજ્ય- આંધ્ર પ્રદેશ સૂચન- મેંકોઝેબ 75% WP @ 30 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
333
1
સંબંધિત લેખ