આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ચુસીયા જીવાત અને ફૂગના ઉપદ્રવથી કોબીજના ઉત્પાદનમાં થતો ઘટાડો.
ખેડૂતનું નામ - શ્રી કૈલાશ સિંહ રાજ્ય - ઉપાય - ફ્લોનિકમાઇડ 50% ડબ્લ્યુજી @ 8 ગ્રામ અને મેટલૅક્સિલ 8% + મૅનકોઝેબ 64% @ 30 ગ્રામ પ્રતિ પંપ પ્રમાણે છંટકાવ કરો
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
170
0
સંબંધિત લેખ