આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
કપાસમાં ઢાલ વર્ગની જીવાતોથી થતું નુકશાન
ઢાલ વર્ગની જીવાતો કપાસના ઝીંડવાનો રસ ચૂસે છે, તેને નિયંત્રણ કરવા માટે ઇમીડાક્લોપ્રિડ 17.8% એસએલ @ 15 મીલી પ્રતિ 15 લિટર પાણીમાં ભેળવી છટકાવ કરવો.
આ ઉપયોગી માહિતી નીચે આપેલ ફેસબુક,વોટ્સએપ અથવા મેસેજ વિકલ્પને પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂતો સાથે શેર કરો.
64
0
સંબંધિત લેખ