આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
કપાસમાં સફેદમાખીનું નિયંત્રણ
બચ્ચાં અને પુખ્ત બન્ને પાનની નીચેની બાજુએ રહી રસ ચૂસીને નુકસાન કરે છે. પાન પર પીળાશ પડતા ધાબા પડી અનિયમિત આકારે કોકડાય છે. પાયરીપ્રોક્ષીફેન ૫% + ફેંપ્રોપેથ્રીન ૧૫% ઇસી ૧૦ મિલિ અથવા એસીટામીપ્રિડ ૨૦ એસપી ૧૦ ગ્રામ અથવા ડાયફેનથ્યુરોન ૫૦ ડબલ્યુપી ૧૦ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીના પ્રમાણમાં છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
193
0
સંબંધિત લેખ