આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
દાડમ માં થ્રિપ્સ નું નિયંત્રણ
બચ્ચાં અને પુખ્ત કીટક પાન, ફૂલ અને નાના ફળની સપાટી પર ઘસરકા કરી તેમાંથી નિકળતો રસ ચૂસે છે. ઉપદ્રવથી છોડ અને ફળના વિકાસ પર માઠી અસર થાય છે. સાયાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૦.૨૬ ઓડી 7.5 મિલિ પ્રતિ ૧૦ લિટરમાં પાણી ભેળવી છંટકાવ કરવો.
આ ઉપયોગી માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડુમિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
18
0
સંબંધિત લેખ